Polityka Prywatności

Informacja o plikach cookies:

1. Serwisy informacyjne administrowane przez Kierownictwo Laboratorium Analitycznego TOPLAB w Poznaniu www.toplab.pl korzystają z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z podstron internetowych serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu internetowego Laboratorium TOPLAB stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia dotyczące stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisów.


Logi serwera:

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi działania serwisu internetowego.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych:

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Zarządzanie plikami cookies:

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami zawartymi w pomocy technicznej dotyczącej cookies opracowanej przez każdego producenta przeglądarek. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze stron www Laboratorium Analitycznego TOPLAB w Poznaniu.

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w Laboratorium Analitycznym TOPLAB

Kierownictwo Laboratorium Analitycznego Poznaniu w pełni respektuje i szanuje  prawo do ochrony danych osobowych klientów Laboratarium, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej firmie.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Laboratorium Analitycznego TOPLAB z siedzibą Os. Lecha 120, 61-298 Poznań,

Zawsze przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, TOPLAB identyfikuje cel i podstawę prawną przetwarzania oraz określa okres przechowywania danych.

Przetwarzanie danych osobowych w TOPLAB

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Jeżeli jesteś naszym klientem

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z Laboratorium Analitycznym TOPLAB w zakresie badań (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO), Wykorzystujemy je do:

- identyfikacji klienta w związku z realizacją badań laboratoryjnych a następnie w ograniczonym zakresie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (zwykle 10 lat).

- obsługi reklamacji – do momentu zakończenia obsługi reklamacji a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z przepisów prawa (zwykle 10 lat).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również ze względu na wymagania prawne ciążące na Laboratorium Analityczne TOPLAB (art. 6 ust 1 lit. c RODO), w celu:

- obsługi reklamacji, a także skarg, wniosków; będą one przetwarzane do momentu zakończenia postępowania, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z przepisów prawa (zwykle 10 lat).

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom jak: rejestry dłużników. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek, oraz firmom realizujące usługę niszczenia dokumentów.

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę, którą Państwo zawierają z Laboratorium Analitycznym TOPLAB (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO). Przede wszystkim dla:

- realizacji umowy z kontrahentem i będą przechowywane przez okres minimum 6 lat od daty zakończenia umowy ze względu na wymagania przepisów prawa podatkowego a jeśli umowa zostaje zawarta z finansowaniem z funduszy EU bądź okres gwarancji jest dłuższy, okres ten może ulec wydłużeniu.

- zapewnienia bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania a także firm realizujących usługę niszczenia dokumentów oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, aby zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych kwestiach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Możecie Państwo adresować do nas wnioski zawierające żądania o realizację przysługujących Państwu praw. Prawa te dotyczą w szczególności:

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania ich,

c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) ograniczenia przetwarzania,

e) przenoszenia danych osobowych,

f) sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Wniosek może być przesłany pocztą, mailowo, lub złożony w okienku Obsługi Klienta Laboratorium TOPLAB

Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc – o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością (ewentualne przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków).

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny – w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie w miarę możliwości prowadzona również w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwo o tym poinformowani.

Inspektor Ochrony Danych

W Laboratorium powołano Inspektora Ochrony Danych (Urszula Wieczorek), który weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych oraz dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Laboratorium TOPLAB. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowymi (w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora):

  • elektronicznie na adres e-mail: biuro@toplab.pl
  • pisemnie na adres: Laboratorium Analityczne TOPLAB, Os Lecha 120, 61-298 Poznań

Laboratorium

Os. Lecha 120

Czynne:

poniedziałek - piątek

8.00 - 15.30

Pobieranie krwi:

poniedziałek - piątek

8.00 - 12.00

Laboratorium

ul. Kasprzaka 16

Laboratorium Zlikwidowane

Laboratorium

ul. Kórnicka 24

Czynne:

poniedziałek - piątek

7.30 - 11.00

Pobieranie krwi:

poniedziałek - piątek

7.30 - 10.00